Sisäilman toksisuuden ja terveysoireiden tilastollinen yhteys

posted in: Uutisia, Yleinen | 0

Sisäilmaan liitetyillä oireilla on yhteys pölyn ja ilmassa leijuvien mikrobien toksisuuteen: poikkileikkaustutkimus

Salin JT, Salkinoja-Salonen M, Salin PJ, Nelo K, Holma T, Ohtonen P, Syrjälä H

 

Tiivistelmä

Johdanto. Sisäilman mikrobitoksisuuden epäillään aiheuttavan rakennuksiin liitettyjä oireita, mutta hypoteesia tukevaa epidemiologista tutkimustietoa ei ole ollut tarjolla. Tässä tutkimuksessa tutkittiin oliko koulurakennusten sisäilmanäytteiden toksisuuksilla yhteyttä työhön liittyviin terveysoireisiin (= building-related symptoms, BRS).

Menetelmät. Helsingin kaupungin Kiinteistöviraston Tilakeskus valitsi 15 koulua tutkimukseen. Vapaaehtoinen työhön liittyvä terveysoirekysely lähetettiin jokaiselle näissä kouluissa työskentelevälle opettajalle. Tilojen sisäilman pölyn ja laskeumamaljoilla kasvavien mikrobien toksisuudet analysoitiin karjun siittiösolujen liikkuvuustestillä.

Tulokset. Opettajat oireilivat 2,8 kertaa enemmän tiloissa, joissa oli toksisia pölynäytteitä verrattuna tiloihin, joissa ei ollut toksisuutta. Mikrobitoksisissa tiloissa oireilu oli 1,8-kertainen. Myös lomalla helpottuvien oireiden määrä korreloi toksisuuden kanssa.

Johtopäätökset. Opettajilla oli enemmän BRS-oireita luokkahuoneissa, joiden näytteet olivat toksisia. Karjun siittiösolujen liikkuvuustesti on täten lupaava työkalu osoittamaan sisäilman toksisuutta, joka on yhteydessä BRS-oireisiin.

Alkuperäinen artikkeli:

Salin JT, Salkinoja-Salonen M, Salin PJ, Nelo K, Holma T, Ohtonen P, Syrjälä H (2017). Building-related symptoms are linked to the in vitro toxicity of indoor dust and airborne microbial propagules in schools: A cross-sectional study. Environ Res. 154:234-239.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28107741
Taulukko I. Poissonin regressiomallin tulokset esitettynä suhteellisina riskeinä (RR) toksisuuden vaikutuksesta työhön liittyvien BRS-oireiden summaan suhteutettuna iän, sukupuolen, tupakoinnin ja atopian perusteella.

RR95% CIp-arvo
Pölyn toksisuus*
      62,781,58 to 4,88<0,001
      121,620,95 to 2,770,080
      251,220,72 to 2,040,67
      501,00(referenssi)
Mikrobitoksisuus*
      ≤ 121,761,45 to 2,14<0,001
      > 121,00(referenssi)

*Pölyn ja ilman mikrobien toksisuudet on ilmaisu EC50-arvoina. Mitä pienempi EC50-arvo, sitä toksisempi näyte.

 


Kuva 1. Luokkahuoneen pölyn toksisuuden ja opettajien työhön liittyvien BRS-oireiden yhteys. Toksisuus on esitetty EC50-arvona. Mitä pienempi EC50-arvo, sitä toksisempi näyte. Merkki n ilmaisee yksilön lukumäärää kussakin toksisuusluokassa. Pylväät ilmaisevat 25 % – 75 % persentiilit.