Kokonaisuuden hallinta ja riskinarvio

 

Sisäilmaongelmien hoito on poikkitieteellinen ja kokonaisvaltainen prosessi.

Tutkimusfilosofiamme sisäilmaongelmissa on voimakkaasti ratkaisuhakuinen.

Yksittäiset mittaustulokset eivät riitä, vaan sisäilmaongelmat halutaan ratkaista kunnolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kussakin ongelmakohteessa selvitetään todelliset terveyshaitan aiheuttajat.

Ratkaisun hakemisessa käytetään rinnakkain useita erilaisia tutkimusmenetelmiä ja niiden tukena tilastollisia analyyseja viitearvoineen ja korrelaatioanalyyseineen sekä johdonmukaista päättelyä suuresta määrästä erilaisia viitteitä.
 

Taustalla systemaattisesti kerätty tietokanta

Saatuja mittaustuloksia tulkitaan vertaamalla asumisterveysasetuksen mukaisiin tavoitearvoihin ja yrityksen omaan, yli kymmenen vuotta systemaattisesti kerättyyn tietokantaan.

Mittaustulosten terveydellinen merkityksellisyys arvioidaan ja selvitetään, mitkä rakenteelliset ongelmat ja muut altisteet ovat terveyshaitan kannalta olennaisia.

Terveydellinen riski, haitallisen altistumisen todennäköisyys ja seurausten vakavuus määrittävät sen, kuinka paljon asioiden hoitamiseen on aikaa, ja paljonko korjauksiin on uhrattava voimavaroja.
 

Toimenpidesuositukset ihminen edellä

Kun sisäilmaongelmien todelliset syy-seuraussuhteet on hahmotettu, kirjoitetaan selkeä raportti toimenpidesuosituksineen.

Toimenpidesuosituksissa edetään ihmislähtöisesti; selkeimmät tarveyshaittaoireita aiheuttavat tekijät tulee poistaa tai niitä tulee vähentää välittömästi. Muut havaitut ongelmat korjataan kohteen aikatauluihin sopien.

Sisäilmaongelmien tutkimisessa tavoitteena ovat kustannustehokkaat, joustavat ja parhaalla tavalla tilankäyttäjien terveyttä suojelevat ratkaisut.

 

Lisätietoja antaa:

Mikko Salin
tutkimuspalvelupäällikkö
045 866 2929

Sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@isec.fi

”Epäonnistuminen tutkimuksissa johtuu usein siitä, ettei ymmärretä olennaisia terveyshaitan aiheuttajia eikä hallita rajapintoja.”

Mikko Salin, tutkimuspalvelupäällikkö